Složení aury

Aura je v neustálém pohybu a mění se podle vašich činů a emocí.

Aura se skládá z několika různých vrstev neboli úrovní, přičemž vnitřně korespondují s emocionálním, mentálním, fyzickým a duchovníAura barvym Já. Aura je v neustálém pohybu a mění se podle vašich činů a emocí. Její velikost závisí na mnoha různých faktorech. Zdravá aura dosahuje do vzdálenosti 1 - 3 metrů ve všech směrech. Ovlivňuje a je ovlivňována fyzickým zdravím a duchovní kondicí, stejně jako vším, co děláte. I tak však zůstává jedním z největších tajemství lidského organismu.

Neexistují žádná universální pravidla, co se přesného složení aury týče. Vědecké prostředky nejsou dosud dostatečně citlivé, aby přesně určily, z kolika vrstev se aura vlastně skládá a subjektivní a tradiční názory se od sebe poněkud liší. Těchto vrstev může být sedm, anebo i dvanáct. Funkce těchto polí neboli "těl" jsou popsány dále a takto jsou také všobecně přijímány.

Éterické tělo

Toto tělo je elektromagnetickou formou fyzického těla a skládá se z energetické kopie těla a jeho funkcí. Je také známo jako "vitální tělo" nebo poetičtěji jako "tělo elektrické". Tvoří jemnou anatomii, o které již dlouho hovoří východní tradice:Aura čakry

Vědomí éterického těla a éterického vesmíru může být probuzeno meditací, jógou a určitými šamanskými praktikami. Éterické tělo tvoří dvě úrovně aury. První obklopuje tělo do vzdálenosti asi 30 centimetrů od těla fyzického a má tentýž tvar. Druhá dosahuje přibližně do vzdálenosti jednoho metru nebo i dál a je méně zřetelná. Vnitřní úroveň aurického pole je nejsnáze viditelná. Září a třpytí se. Barvy má od modré a stříbrné až po fialovou.

Emocionální tělo

Éterické Aura tělotělo odvozuje své vědomí od jemnějšího emocionálního těla, kterému poskytuje energii. EmAura láskyocionální tělo koresponduje se "srdcem" - sídlem emocí, tužeb, odporu, chutí a estetického ocenění. Emoce zabarvují vaše reakce a směrují vás směrem k dominanci a síle, stejně jako k touze po lásce, míru a jistotě. Emocionální tělo je snadno zranitelné negativními zážitky a podléháním negativním emocionálním stavům, jako ja závist, nenávist a sebelítost. Lidé jsou na změny v emocionálním těle mnohem citlivější, než se domnívají. Když o někom řeknete, že byl "vzteky rozžhavený do běla", nebo že "zezelenal závistí", přesně popisujete jeho emocionální tělo. Na emocionálním těle se také projevují choroby a trhliny na něm přitahují dravce z astrální úrovně. Emocionální tělo se harmonizuje bezpodmínečnou láskou.

Barvy emocionálního těla jsou proměnlivé, jsou určitou formou energie, konkrétně elektromagnetickým zářením o určité vlnové délce a mají tendenci odrážet dominantní emocionální charakter. Sytě rudá odpovídá zlostnému typu a člověku, který ještě poměrně pevně vězí v okovech hmoty. Nazelenalá patří žárlivcům, žlutozelená "jedovatým" lidem, čistě zelená lidem, kteří se zabývají léčením všeho druhu, modrá oduševnělým typům s duchovními základy a žlutá těm, co hodně přemýšlejí. Je také ekvivalentem životní vitality a určité duchovní čistoty. Barva fialová patří duchovně smýšlejícím osobám, které dosáhly poměrně vysokého stupně prozření. Barva bílá je barvou nejvyšší dokonalosti.

Astrální tělo

Astrální tělo bývá často zaměňováno s tělem emocionálním. I když se prolínají, jsou ve skutečnosti oddělené. Spojujícím prvkem je touha. Astrální tělo se někdy také nazývá "tělem touhy", protože nás spojuje s astrální úrovní - skutečným, nikoli imaginárním světem, který prožíváte subjektivně, jako na příklad ve snu, kdy jste hnáni svými touhami a potřebami. Mimotělesné prožitky a prožitky blízké smrti se odehrávají právě na astrální úrovni, stejně jako vize, halucinace a jasnovidecké sny. Tato duchovní úroveň je přístupná pomocí některé z následujících mimosmyslových schopností:

Meditace, mimotěsné prožitky, šamanské praktiky, jasnozřivost, halucigenní drogy a určité typy psychických zážAuraitků mohou vaše vědomí astrálního vesmíru probudit. Při návštěvě astrální říše se můžete setkat s různými druhy bytostí, jako jsou strašidla a různí jiní duchové, ale také astrální těla živých lidí. Vnitřní astrální tělo má tentýž tvar a velikost, jako má vaše tělo fyzické. Je obklopeno oválnou aurou dosahující do vzdálenosti 1 - 3 metrů. Jeho barvy se mění s vašimi náladami.

Mentální tělo

Mentální tělo neboli tělo intelektuální je prostředkem principů mysli ve hmotném vesmíru. Vládne poznání - schopnosti vědění. Dovoluje vám myslet a přemýšlet, formulovat koncepty a přesvědčení. Prostřednictvím této říše je nám přístupné veškeré poznání. Mentální vědomí nám umožňuje překládat si informace poskytnuté našimi smysly do konkrétních reálných myšlenek. Dovoluje nám vnímat podrobnosti a analyzovat detaily i jejich místo v celku. Zahrnuje celý rejstřík myšlení, od vyhraněného, jedinečného a konkrétního, až po obecné, abstraktní a intuitivní. Mentální úroveň vládne rozumu, logice, intuici, paměti a schopnosti mluvit. Vědomí na mentální úrovni se prohlubuje akademickým studiem a intelektuálními zájmy. Často bývá popisováno jako žluté, méně tvarované než tělo éterické a oválného tvaru, jako má aura astrálního těla.

Duševní tělo

AuraJe známo také jako "tělo příčinné", protože naše duše, jako nositelka identity, v sobě nese karmické vzorce z předchozích životů, jež mají bezprostřední vliv na dynamiku příčiny a následku v našem životě. Jinými slovy vaše duše odráží všechny vaše disproporce. Je zdrojem povahy i osobnosti, díky nimž zaujímáme postoj k životu a život zaujímá postoj k nám. Je příčinou, díky níž jste tady a představuje vaši esenciální identitu. Po smrti se vaše nesmrtelné částice opětovně vstřebají do tohoto těla. Duševní tělo vás obklopuje jako zlaté slunce, jehož záře závisí na úrovni vaší vyzrálosti. Aura vysoce vyspělé duše může vyzařovat až do vzdálenosti 10 metrů od těla.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková, převzato z knihy Francise Melvilla "Magický štít".