Cesty k posílení vlastního Já.

Naše duše je místem dobra, ale i potlačovaného zla.

Potřeba člověka nalézt a rozvíjet sebe sama je velká a stále vzrůstá. Proto vznikají nové, nebo se stále zdokonalují stávajícíO.Kočár-Mrazivý den terapeutické metody, tréninkové programy, ale i různé církve a sekty založené na „vymývání“ mozků, manipulaci s lidmi a jejich vykořisťování. Společenská pravidla, která lidi svazují, jsou v nich většinou nahrazena pravidly jinými, většinou stojícími v protikladu ke starým, stejně je však ovládajícími a navíc často posílenými autoritou vůdce. Na tuto skutečnost většinou doplácejí mladí lidé, kteří jsou nespokojeni se svým dosavadním životním stylem a hledají nové cesty k seberealizaci. Nesmyslné nabídky různých sekt oslovují především lidi, kteří mají nedostatečné sebevědomí. Ti také často podléhají i další formě ovládání lidí - psychofarmakům, které sice člověka dokáží „zbavit“ nepříjemných duševních stavů, ale zároveň brání aktivnímu vypořádání se s životem i s jeho výkyvy. Takoví lidé chtějí proplouvat životem se snahou o harmonickou rovnováhu, kterou nic nenaruší (tzv. hroší kůže), hlavně ne negativní city. Ve společnosti existuje až panický strach z negativních citů. Ale ty jsou normální na situace, které mají stresový charakter. A naopak. Idealistický obraz nezranitelnosti, vyrovnanosti, uvolněnosti, který bývá mylně označován za duševní zdraví má v pozadí většinou tělesné symptomy, které jsou uváděny v Etikoterapii. Naše duše je místem dobra, ale i potlačovaného zla. Proto má řada lidí strach z psychologů a psychoterapeutů, protože ti mohou prohlédnout až do jejich vnitřku, odhalit skryté zlo a to vzbuzuje strach.

V podstatě má lidská duše tři vrstvy:

Abychom nalezli sebe sama, musíme se vzdát v první řadě všech druhů úniku. Ve své podstatě jsou dva jeho druhy, které se vzájemně nevylučují, ale naopak složitě doplňují a navíc se doplňují i s klasickými obrannými mechanizmy popsanými již dříve:

Únikové cesty vpřed

na první pohled vypadají odvážně a zdravě, ale vedou k:

Protože ke každé uvedené formě se lze obsáhle rozepisovat a někdy i opakovat dříve řečené, zvolili jsme k vyjádření jejich obsahu pouze motta, která je snad dostatečně charakterizují.

Únikové cesty zpět

ukazují mnohem výrazněji duševní obranné mechanizmy před strachem, než únikové cesty vpřed. Žádná obranná technika protistrachu však nesmí být posuzována izolovaně, protože teprve jejich kombinace zachytí psychickou skutečnost. Podobně jako u předchozího odstavce se lze obsáhle rozepisovat o jednotlivých formách, ale uvádíme pouze možnosti jak se jich zbavit:


K tomu, aby člověk překonal strach je třeba, aby se dozvěděl o složitých duševních mechanizmech. To samo však nestačí, protože k tomu je nutný jednak vlastní prožitek a také skutečnost, že nabyté znalosti ovlivní jeho, resp. i moji duši. Když cítím, co sám chci, tak určitě snadněji pochopím, že druhý chce možná něco jiného, že nebudu chtít prosazovat svou pravdu a vnucovat to, co jsem poznal i ostatním. Neexistuje žádný jedině správný názor a nic není jednoznačně jasné. Jde pouze o toleranci.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková

Obrázky v článku jsou použity se souhlasem autora Ondřeje Kočára, www.ondrejkocar.wz.cz, kontakt: +420 603 481294, kocar.ondrej@centrum.cz