Významy a směry Taoismu

"Proto moudrý jedná, aniž zasahuje, poučuje, aniž mluví". (Tao.te.t'ing)

Podle tradičního podání byl taoismus založen mužem jménem Lao-ć, nazývaným Starý Mistr, asi šest století před Kr. On zpracoval dílo věnované lidstvu a jeho domovské existenci ve vesmíru pod názvem „Tao-te.´ting“, v překladu „Cesta a její síla“.

Lao-c

První část - cestu - tao - můžeme chápat v trojím smyslu jako:

V souvislosti s druhou částí - sílou - te - v Číně vznikly tři varianty taoismu, které v průběhu historie na sebe vzájemně působily, ovlivňují většinu taoistů a mají také společný cíl - nalézt způsoby, které napomáhají Síle te, která je projevem Cesty tao, aby dosáhla souladu s přirozenou harmonií vesmíru, aby mohla volně a bez zábran proudit lidskými bytostmi:

Filozofický taoismus svým postojem k životu, může ze všech tří směrů nejvíce obohatit ostatní svět, a proto se jím budeme zabývat podrobněji. Jeho cílem je přizpůsobit každodenní život Cestě tao. Základní metodou, jak tohoto cíle dosáhnout, je zdokonalit svůj život prostřednictvím zásady wu-wej, znamenající doslova nezasahování, nečinění, v taoismu nabývá významu účinnosti a vhodnější překlad je „tvořivý klid“. Jednat způsobem wu-wej znamená, v mezilidských vztazích, při psychických konfliktech a ve vztahu k přírodě, jednat tak, že napětí je omezeno na minimum. Tvořivý klid spojuje dva zdánlivě neslučitelné stavy - vrcholnou činnost a vrcholné uvolnění. Není to tedy nečinnost. Daleko spíš je to účinnost, která nemrhá ani jediným pohybem na hašteření nebo předvádění se navenek.

„Proto moudrý jedná, aniž zasahuje, poučuje, aniž mluví“. Tao-te-ťingTaoaismus Seeking the Tao in the Autumn Mountains, 900 - 1000, by Juran, China,

Z přírodních elementů taoisty nejvíce fascinovala voda. Obdivovali se způsobu, jak nadnáší předměty a s lehkostí je unáší svým proudem. Je také přizpůsobivá a nevnucuje se, přijímá tvar těles, v kterých je obsažena a vyhledává nejníže položená místa. Přitom si, navzdory své přizpůsobivosti, podmaňuje to, co je ostré a tvrdé. Poslední vlastností vody je průzračnost, kterou nabývá klidem. Tyto přednosti společně s vodou sdílí i wu-wej.

Dalším pozoruhodným rysem taoismu je hluboký vztah k přírodě. Podobně jako lidé nemá být ani příroda využívána a zneužívána. Tento ekologický přístup k přírodě hluboce ovlivnil taoistické umění, počínaje architekturou, malířstvím atd. Naturalismus, který je základem taoistického umění, nachází svůj výraz i ve způsobu života. Formalismus, okázalost a obřadnost jej nechávají chladným a pompu a výstřednost považuje taoismus prostě za pošetilé. Prostota, až primitivnost jsou lepší, protože mnohé je na civilizaci umělé. Taoisté nechápali, co by mohli získat z korektnosti a přesného dodržování náležitého chování, jehož výsledkem může být leda tak vnější nátěr na povrchu společnosti - záludná a křehká slupka.

Jedním z taoistických požadavků je relativita všech hodnot a s ní spojená totožnost protikladů. Zde taoismus navazuje na tradiční čínský symbol jin/ jang. Polarita tohoto symbolu zahrnuje všechny základní protiklady života: den a noc, život a smrt, mužský a ženský princip atd. Oba členy páru nestojí proti sobě v kategorickém protikladu, nýbrž se vzájemně doplňují. Každý z nich zasahuje do prostoru náležejícího druhému a navazuje na něj v bodě, kde působnost protějšku slábne a nakonec se oba rozplývají v obvodu, který je obklopuje, čímž je Cesta tao.

Vzhledem ke svému odporu k násilí je taoismus nakloněn pacifismu, a proto umístil vojáka na spodek čínské společenské stupnice. Válka je chmurná záležitost a taoismus se zabývá vážnými otázkami života, ale přitom si udržuje lehkost přecházející až do veselí, intelektuální odstup, duchaplnost a půvab. Společně s konfucianismem představují dva vrozené póly čínské povahy, které se vzájemně doplňují jako jin a jang. Konfuciasmus pól klasický, zaměřený na záležitosti lidské, taoismus pól romantický, přivádějící lidské bytosti k tomu, co je překračuje. Učí je prostotě, otevřenosti a moudrosti a i když je asi nemožné jej dokonale zvládnout, stal se radostným průvodcem pro miliony Číňanů a nejenom pro ně.

"Kdo dobře chodí,nezanechává stop. Kdo dobře mluví, nedopouští se chyb. Kdo dobře počítá, nepoužívá počítadla". (Tao-te-t'ing)

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková