9429796
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Vznik manter

I ten nejmenší atom neustále vibruje a vytváří vlastní zvuk.

"Na začátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh." Tento princip židovsko - křesťanské víry rezonuje s hinduistickou tradicí, která hlásá, že hmotný vesmír (jagat) byl stvořen božskou vibrací. Jagat znamená "to, co se hýbá", neboť všechno je na své nejhlubší úrovni směsí pohyblivých sil. I ten nejmenší atom neustále vibruje a vytváří vlastní zvuk. Všechno tedy má svůj zvukový podpis, který je jeho skutečným neboli "přirozeným" jménem. Tyto jemné vibrace korespondují s ozvěnami v promluvě. Všechno je proto spojeno prostřednictvím jazyka.

Přirozená jména

Koncept přirozených jmen leží v samém srdci magie. Schopnost vyslovit přirozené jméno nějaké věci znamená schopnost ji řídit, nebo ji dokonce zhmotnit. Když Pán Jehova poskytl Mojžíšovi skutečné jméno vody na poušti, Mojžíš je pronesl a voda vytryskla. Pronášením skutečných jmen dokázal všechno vytvořit. Australští domorodci mají podobné pojetí, stejně jako ho měli keltští Druidové. To vysvětluje, proč se lidé kdysi báli, aby jejich nehet nebo i jediný vlásek padl do nesprávných rukou, protože měli strach, že by mocný čaroděj tyto předměty mohl použít k rozeznání jejich jedinečného vibračního podpisu a získat tak prostředek k jejich ovládání. Všechna kouzla a zaříkání jsou založena na konceptu, že určitá slova mají, díky blízkým shodám s konkrétními silami, skrytou moc.

V hinduismu a buddhismu mají zvuky božskou sílu a říká se jim mantry. Slovo mantra se skládá ze slov man (myslet) a trai (ochraňovat nebo osvobozovat ze zajetí). Může se přeložit jako ochranná myšlenka vyjádřená zvukem, který osvobozuje duši. Mantry jsou tedy magické, léčebné, ochranné a osvobozující písně, které se v mystické tradici Východu používají už tisíce let k vitalizaci těla, k posílení posvátných úmyslů a k dosažení vnitřního klidu a míru. Běžnému člověku žijícímu na Západě mohou pomoci dobře tancovat nebo spát, smát se nebo plakat, milovat či meditovat a z každodenní domácí práce nebo náročné činnosti učinit zábavu. Mantry pomáhají zapomenout na někoho nebo nalézt sebe sama. Právě v době, kdy selidstvo řítí vstříc neznámému, materialistický orientovaný Západ začíná konečně akceptovat zjištění, že zvuk a duchovně orientovaná hudba dokáže léčit tělo, uklidňovat mysl, ztišovat emoce a otevírat srdce. Východní mystikové zatím pokračují ve snaze ukázat nám, že posvátná slova dokáží otevírat brány do jíiných dimenzí a přenést člověka přes oceán znovuzrození k radosti z vysvobození.

OchrÓmanné myšlenky

Nejznámější mantrou je tříslabičné a-u-m, známé jako "óm". Ten se pojí s procesem stvoření a je základem písmen posvátného jazyka hinduismu, sanskrtu ( podobné pojetí má i kabala, neboť hebrejština je také posvátným jazykem). Mantry se často rytmicky opakují, aby se dosáhlo nahromaděného efektu.

Klasickou a také asi nejznámější mantrou tibetského buddhismu je "Óm Mani Padmé Húm"Óm Mani Padmé Húm. V překladu znamená "óm poklade ukrytý v lotosu" a je to mantra soucitu. Přísluší Avalókitéšvarovi, který je Buddhou soucitu. Zavázal se totiž slibem, že nedosáhne osvícení, dokud neosvobodí ze samsáry (koloběhu znovuzrozování) všechny bytosti. Je velmi důležitou postavou tibetského buddhismu, a proto byla tato mantra asi nejčastější právě v Tibetu (teď, když je Tibet okupován Čínou je asi nejčastější právě na Západě). Tato mantra prý obsahuje veškerou moudrost Buddhy a tomu, kdo ji vysloví poskytuje ochranné a vřelé požehnání Čenrezigovo, což je Bódhisattva (nesmrtelný svatý) soucitu.

Význam mantry Óm Mani Padmé Húm

Skládá se ze 6 slabik a každá slabika očišťuje od jedné záporné emoce. Jedno odříkání mantry tedy očistí od pýchy, závisti, touhy, nevědomosti, chtivosti a hněvu a nahradí je šesti moudrostmi: štědrostí, harmonickým chováním, trpělivostí, rozhodností či odhodlaností, meditačním soustředěním a pravou moudrostí.

První z nich, óm, je složena ze tří písmen - a, u a m. Ty symbolizují nečisté tělo, řeč a mysl vyznavače; ale symbolizují také čisté vznešené tělo, řeč a mysl buddhy. Je možné přetvořit nečisté tělo, řeč a mysl v čisté tělo, řeč a mysl, nebo jsou od sebe naprosto separovány? Všichni buddhové jsou bytosti, které byly stejné jako my a potom díky cestě dosáhly probuzení. Buddhismus netvrdí, že existuje někdo, kdo by byl od počátku prost chyb a měl všechny dobré vlastnosti. Čisté tělo, řeč a mysl se pěstují postupným opouštěním nečistých stavů a jejich přetvářením ve stavy čisté. Jak se to dělá? Cestu naznačují čtyři další slabiky.

Mani, což znamená klenot, symbolizuje faktory metody - altruistický (nesobecký, laskavý vztah k druhému člověku) záměr dosáhnout probuzení, soucit a lásku. Jako je klenot schopen odstranit bídu, je altruistický duch probuzení právě tak schopen odstranit bídu či nesnáze cyklické existence a samotářského klidu. A právě tak, jako splňuje klenot všechny přání myslících bytostí, altruistický záměr dosáhnout probuzení splňuje přání myslících bytostí.

Dvě slabiky slova padmé, znamenající lotos, symbolizují moudrost. Právě tak jako lotos vyrůstá z bláta, ale není poskvrněn jeho špínou, je moudrost schopna uvést vás do postavení bez protikladů, zatímco kdybyste moudrost neměli, protiklady by tu byly. Existuje moudrost uvědomující si nestálost, moudrost uvědomující si, že lidé nemají stálé nebo podstatu, moudrost uvědomující si oproštěnost od duality - to jest rozdílu bytí mezi subjektem a objektem - a moudrost uvědomující si oproštěnost od nezávislé existence. Ačkoli je mnoho různých typů moudrosti, hlavní z nich je moudrost uvědomující si prázdnotu.

Čistoty je třeba dosáhnout nedělitelnou jednotou metody a moudrosti, symbolizovanou závěrečnou slabikou húm, která naznačuje nedělitelnost. Podle sútrového systému se tato nedělitelnost metody a moudrosti vztahuje k moudrosti ovlivněné metodou a metodě ovlivněné moudrostí. V mantrovém či tantrickém směru odkazuje k jedinému vědomí, v němž je v plné podobě obsažena jak moudrost, tak metoda jako jediná nerozlišitelná entita.

Óm Mani Padmé HúmTěchto šest slabik "Óm Mani Padmé Húm" tedy znamená, že v závislosti na praktikách cesty, kterou je nedělitelná jednota metody a moudrosti, můžete přetvořit své nečisté tělo, řeč a mysl v čisté vznešené tělo, řeč a mysl buddhy. Bylo řečeno, že nemáte usilovat o dosažení buddhovství mimo sebe sama; substance k dosažení buddhovství jsou ve vás. Tuto mantru si můžete prozpěvovat kdykoli. Jakmile ji zvládnete, můžete si ji opakovat v duchu a bude vám fungovat. Časem posílí vaši auru i systém, takže se stane významnou složkou vašeho magického štítu před černou magií.

Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková podle knih F. Melvilla "Magický štít"a "Mantry" od H. Marshalla a podle dalších materiálů.

Vytvořeno 5.3.2008 11:56:49 | přečteno 2259x | Ing. Tatiana Flanderková
 
load