9434384
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Psychosofie a psychofonetika

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Psychofonetika

Jde o moderní praktickou aplikaci Psychosofie Rudolfa Steinera. 

Dílo rakouského filozofa a badatele Rudolfa Steinera mělo vliv a bylo impulzem k rozvoji nových přístupů v oblasti pedagogiky, lékařství, polnohospodářství, umění i dalších. Mnohé podněty byly rozpracované a metodicky založené v rámci rozsáhlých přednáškových cyklů, jiné jen naznačené s tím, že konkrétní aplikaci budou muset lidé s porozuměním vyvinout později. I když v oblasti pedagogiky bylo pro učitele první waldorfské školy uskutečněno několik desítek přednášek, seminárních hodin a R. Steiner osobně nekolik roků provázel první modelovou školu, rozvoj antropozofické psychologie zůstal "více ve vzduchu" a zájemce musí více zkoncentrovat a prohloubit své porozumění pro Steinerův odkaz, když chce smysluplně a vědomě pěstovat kroky na tomto poli. Před více jak 25 roky začal Yehuda Tagar rozvíjet koncept psychoterapie, který dnes poznáme jako psychofonetiku. Jde o moderní praktickou aplikaci Psychosofie Rudolfa Steinera. Jak autor uvádí, impulzem v jeho práci jsou rozpracované téze z přednášek R. Steinera o psychologii, řeči a dramatu a dalších, které rozvinul do uceleného přístupu s vlastní metologií a postupy. Je to přístup k psychoterapii pracující s celou lidskou bytostí, již pojímá na úrovni těla, duše a ducha.Tato metoda původně sloužila k pozorování interaktivní dynamiky těla, duše a vědomí a pomáhala svému zakladateli při režírování experimentálního divadla. Během deseti let se z ní stal nástroj prohlubující vzdělávání dospělých a umožňující experimentální studium Anthroposofie a Psychosofie Rudolfa Steinera. Později se z ní vyvinula velmi účinná aplikace používaná v poradenství, psychoterapii, v hudebním, dramatickém a vizualizačním umění i kaučingu.

Psychofonetika je:

 • nástroj sebe-vedení – soucit, empatie a skutečné vůdcovství začínají vždy u člověka samého. Nejprve je třeba zvládnout svou vlastní vnitřní realitu, uvědomit si odkud a kam směřuji a že mám možnost se svobodně rozhodnout, kdy a jak projevím v jednotlivých vztazích s lidmi ten který svůj aspekt. Což v podstatě odpovídá základním kompetencím každého lidského jednání.
 • způsob psychosomatické sebe-terapie – Psychofonetika využívá „vnitřního lékaře,“ který je v lidském těle přirozeně přítomen. Když člověk prozkoumá své nitro, posílí vlastní kompetence a nalezne nové zdroje. Tím se mu otevře možnost uvědomit si nejen to, co jej omezuje, ale i vlastní skryté sily, které může obnovit a využít ke svému rozvoji a proměně.
 • vzdělávací proces pro metodický rozvoj empatie – dnešní lidé jsou schopni vědomého metodického rozvoje empatického vnímání a vztahů a jeho důsledkem je hlubší porozumění sobě a druhým. Při empatii totiž používáme vlastní zážitky a zkušenosti, které se stávají orgánem pro porozumění druhému člověku.
 • druh terapie využívající léčivých sil hlásek lidské řeči – tato metoda vychází z objevu, že hlásky lidské řeči umožňují přístup k životním procesům člověka a celé lidské paměti, na které lze působit spontánně vyjadřovanými gesty.

Čím se odlišuje od jiných terapeutických a poradenských škol?

V naznačených odpovědích na tyto otázky můžeme nalézt důvody, proč si psychofonetika našla v mnoha zemích své nadšence a žáky:

 • Na střetnutí, které je  vedené psychofonetickým poradcem, je klient vedený k tomu, aby sám formuloval oblast, přání, které mají být součástí jeho osobnostní transformace a léčení. Zároveň je to právě klient, který má možnost prostřednictvím specifických nástrojů psychofonetiky získat objektivní perspektivu, vhled do vlastních prožitých zkušeností. Psychofonetika zde nepracuje s klasickým poradenským modelem, kde terapeut- poradce interpretuje, vysvětluje "zvenčí" symptomy udávané klientem.
 • Psychofonetické poradenství pracuje s rozhovorem jako s nástrojem na základní anamnestickou orientaci a na určení dalších kroků. V dalším postupu je však verbální komunikace výrazně rozšířená (až nahrazená) o  práci smyslovou, kinestetickou, imaginativní a zvukovou oblast zkoumaných jevů. Pracuje se tedy s vyciťováním, soustředěným smyslovým, tělesným prožíváním, gesty a dalšími výrazovými prostředky a nakonec hledáním a prožíváním zvukových kvalit hlásek. Klient těmito prostředky sám nachází vlastní porozumění, hlubokou katarzi, akceptování a léčení duševních obsahů, které jinak zůstávají často i roky neošetřené a nevčleněné do vlastní duševní integrity. Psychofonetika
 • Velká pozornost se v psychfonetice věnuje tělesnému prožívání, které bývá sporadicky předmětem našeho běžného bdělého vědomí. Tělo je zde vnímané jako základní přijímatel, nositel, reflektor, komunikátor a transformátor zažívané zkušenosti. Pokud nejsou zkušeností nabyté duševní obsahy a obrazy integrované vlivem Já člověka, mohou si žít "svůj vlastní život", což je potom krok na cestě k fyzickému, nebo duševnímu onemocnění.
 • Jednou ze základních technik sezení vedeného na základech psychofonetiky, je metoda vedoucí klienta k porozumění a orientaci ve vnitřním prožívání. Té předchází formulování základního přání, které souvisí s oblastí vlastní práce na sobě a které působí jako průvodce, záměr, resp. směřování nebo i cíl následujících aktivit:
  • Klient si vybere okamžik související s přáním, který v prožívání zesílí (fáze ENTER), znovu prožije (např. element nějakého vnitřního konfliktu) a ten může vyjádřit prostřednictvím gesta nebo pohybu, resp. zviditelní vnitřní charakter konkrétního duševního proudu.
  • Potom klient poodstoupí (i fyzicky) z daného místa ztvárnění (fáze EXIT) a tím je mu umožněno vnímat, uvidět (fáze BEHOLD) formu jako kopii, která je objektivizovaná mimo jeho aktuální prožívání, ale umožní mu vnímat zkušenost z pozice objektivního pozorovatele a najít pro ní výrazový prostředek, například ve formě zvuku.
  • Nalezením charakteristického zvuku, resp. dané hlásky, se začíná terapeutický proces, který může vést až k porozumění, usmíření se se zkoumaným zážitkem, osobní transformaci až nakonec k jeho plné integraci do prožívání Já člověka.

V současnosti jsou psychofonetické metody účinným nástrojem v mnoha oblastech poradenství, například v  individuální a skupinové práci na sobě a  terapii, řešení konfliktů, závislostí, traumat zneužívání, v rodičovském poradenství, při výběru zaměstnání i v osobnostní transformaci nemocných nebo umírajících. Pro lepší představu uvedeme, v čem může být pro současného člověka přínosem. Oporou na cestě hluboké proměny na základě použití neverbální expresivní komunikace je možné si uvědomit souvislosti a tím dosáhnout hluboko sahající proměny v poměrně krátké době 2-3 sezení s terapeutem. To lze proto, že těmito prostředky vstupujeme hluboko do lidského zážitku skrze paměť a emoce. Metoda kombinuje účinnou krátkodobou intervenci s hloubkou a osobním zážitkem, které bývají spojovány s psychoterapií.

Zpracoval S. Flanderka, podle internetuVytvořeno 13.2.2016 12:11:58 | přečteno 2919x | S.Flanderka
 
load