9429758
ENDEFRRU
Přihlášení Cookies

Alternativní terapie

Věštecké praktiky

Aktuality

Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:

Sibylino proroctví

"...to předpověděla královna Sibyla".

Před časem mě poslala paní Vlaďka Zoubková z Olomouce zajímavou kopii sešitu vydaného v roce 1938 - "Proroctví Sibylino o xx.století ", který byl zpracován podle knihy Aloise Krčmy z roku 1936, kdy ji přeložil z arabštiny. Protože jeSibylina proroctví pro xx. století to víceméně novodobý dokument, bral jsem jeho čtení zpočátku s určitým odstupem, ale během čtení jsem si stále více uvědomoval, že dokument má sílu především v předpovědích pro roky, které následovaly a nemohly být proto nijak ovlivněny při jeho zpracování. K tomu je patřičné vyjádření jednoho čtenáře uvedené v dokumentu v roce 1939, které cituji: 

"Naše maminka vždycky říkávala kdykoliv se stalo něco velikého ve světě, že to předpověděla královna Sibyla. Vždycky jsem se tomu smál, až se mi dostal do rukou ukázkový sešit, kde jsem viděl, že se splnily mnohé věci a nejen to, že se však také den ze dne plní její proroctví ještě i nadále. Dne už bych se své mamince nevysmíval."

Dovoluji si proto uveřejnit přepis některých částí dokumentu, které jsou pro naši novodobou historii zajímavé a je na vás zda tato proroctví porovnáte s proběhlou realitou, zda se nad tímto proroctvím zamyslíte, budete ho brát vážně, nebo ho zavrhnete jako blud... Záleží jen na vás!

Kdo byla královna Sibyla Kumana?

SibylaŽila asi v letech 970 až 870 před Kristem, bližší data jejího života nejsou známa. Původním sídlem této královny bylo území Sába v Arábii, odkud se jí dostalo přívlastku královna ze  Sáby. Proslavila se tím, že vykonala dalekou cestu  ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství. Její proroctví se zachovala pro dnešní dobu. Opravdu, splnilo se mnohé co tato moudrá žena předpověděla. Vynálezy, pokrok, letadla, auta, podmořské čluny, bitevní lodě - jak se se vším člověk pomaloučku seznamoval vždycky zněl hlas lidu:"Sibyla to předpověděla!"

A nyní k jednotlivým částem proroctví:

Přijde doba úpadku

Ženy svých sukní odloží a sukněmi mužů se odívati budou. Nápojů opojných užívati budou, takže jejich plodnosti ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude. A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomky míti.....Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají....přijde doba kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou, kdy matky dcery své do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti.....přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů Hospodina, aby i chod země ovládl.....a v tom čase se nespokojí člověk s tím, že zneužije díla Hospodina pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla. Člověk vytvoří něco co předčí svět i člověka. Vidím ono divné zvíře vytvořené z kusů kovů člověkem .....nebude však člověku stačiti ani tento svět, a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným bude se snažiti odletěti s tohoto světa a tam  někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměnit by nemohl.....

Země Evropa

Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští jest nutno hledati jenom v zemi Evropě. Evropané dobudou nade všemi národy po mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřiti ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této bude Evropanům národem od východu zabrán.... Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci nikdy uskutečniti, neboť duševně nedosáhnou nikdy té vůle a síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává....toť zákon vesmíru, že ten, který je slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže než ten, k němuž slunce a hvězdy daleko mají. Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto Evropa změní každé století svou tvářnost.....Vládvové Evropy nebudou nikdy moci řici, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací. Pak zajde. A tak jako prvá generace každého rodu bude vlídně přijata lidem, tak bude každá generace v nichž vládla, týmž lidem vyhnána. Proto říkám, tak jak to dnes ve hvězdách psáno vidím, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemrou.....

Konec Evropy (Západu)Sibyla

Nejhorší boj, který Evropa povede, bude boj mezi východem a západem.....Mnohé evropské země budou míti v těch dobách takovou moc a sílu v zemích východních, že ani na vlastní zemi tolik moci mít nebudou....Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutiti lid, aby mluvil jejich jazykem.....pod záminkou vysvobození východních zemí z temna.....na Východě již bylo světlo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma! Východ zůstane věrný čisté pravdě, ale Západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby....nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka, srdce nikdy nepodrobíš zbraní!.... naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili.....zbytečně budou prolévati svou vlastní krev, zbytečně budou mařit a plýtvat svými silami.....budou míti na zemi stále peklo....národové žlutí budou míti zbraně o nichž se nikdy nikomu nezdálo.....kde vezmou východní národové tyto zbraně? Od těch, kteří tvrdili, že jsou nositelé světla.....Téměř dva tisíce let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, než lidé, kteří čtyři tisice let před nimi žili.....

Žluté nebezpečí

Všichni evropští otrokáři se sejdou dohromady, aby vytvořili válečný plán na dobytí Východu a přijdou s maskou záchranců k jednomu za žlutých kmenů a budou ho štváti proti druhému národu žlutému. Žluté národy nebudou zaháleti a i když budou několik let mezi sebou válčiti, přece konečně se dohodnou. Poznají, že všechny ty, války které mezi sebou  vedly byly výsledkem lstivosti Evropanů. Po období nejkrutějších náporů národů východních proti sobě nastane konečně jasno a vystřízlivění. V Asii bude klid.

Poslední evropská válka

Podle slov proroků bude se k této nové válce připravovati plných dvacet let od té doby, kdy byla v Evropě poslední velká válka. Tato válka bude válkou poslední! Satanáš v ní dá lidem do ruky to, co jim předtím nikdy nedal. Nic vám nepomůže, že dovedete otráviti vzduch na sta mil, že na sta mil včechno umře.....Říkáte na obranu vlasti! Což ti na druhém břehu nemají svou vlast? Nejsou to otcové, matky, nemají své syny, dcery.....? Ti také mají právo na život! Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, protože všichbni slouží Satanovi. Ty se ptáš proč? Pro zlato!

Počátek konce Evropy

Celá Evropa bude raněna slepotou! Ti, kteří budou míti chléb i zlato, než by se s lidem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:"Vlast je v nebezpečí! Je nutno poraziti nepřítele! Pak budeme míti pro vás chléb a zlato! Ne my, ale nepřítel je tornu vinen, že zmíráte hlady! Přiznáváme, že máme pokladnice plny zlata a obilnice plné obilí, ale to máme připraveno pro vás, až bude vlast napadena." A lid ubohý, nemyslící, trpíci a hladovící, uvěří! Uvěří těm lotrům golgathským a půjde za nimi! "Ano, nepřítele je nám poraziti, svou vlast tak zachrániti a pak budeme míti chleba!"......

Svoboda

Lidé budou volati po nové vlasti, budou žádati více svobody ! Změní však svoboda a nová vlast srdce? Nikoliv! Srdce může změniti jen Láska a Pravda! Láska a Pravda změní Člověka. A kdo se bude řídit Láskou a Pravdou, bude všem ostatním na posměch! Lid bude míti v mnohých zemích úplnou Svobodu! Svobodu, ale která mu nedá plně najísti! Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se lidem malým dějí? Boháči budou kvíleti nad svým zlatem! Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi mzdu! Budou to svobodné země a přece jen boháči budou shromažďováti své poklady, zatím co dělník bude zmírati a hlady! Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti. a chudí a utlačovaní zardousí opu! Slova všech proroků se vyplní! Vyplní se i slova tato: I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice! Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Shni1á Evropa silně zaskřípe ve svých základech! A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek. Egypt převezme velení! Celý svět vzplane! Asie zvítězí! Indové nabudou svobody! Arabie bude míti zase své království! Žlutí národové se spojí v jeden národ! Shnilá Evropa se scvrkne na jednu třetinu! Nastane zánik evropské moci!

Kritická léta

Rok 1914—.-1918_.1938 — — — 1954 jako léta tragická pro celou zemi Evropu! Budou v těch dobách lidé znalí pisma, avšak neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit nebudou! A když budou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště! Zdá se, že tito různí novodobí proroci budou zúmyslně lidu vše falešně předpovídati! To bude jedna z těch dob, kdy nebude rozdílů mezi dobrem a zlem, kdy Ďábel úplně rozevře svou náruč nad celým světem! Pravda bude lží, lež se stane pravdou! Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, než o příští válce! Jeden před drhým bude se báti proti válce něco říci! Bratr bratru věřiti nebude. A tak, když uplyne dvacet let od ukončení první války evropské, tak se mohou Evropané dočkati v torn roce války příští. Běda těm, kteří ji vyvolají! Zahynou, aniž by se dočkali jejího konce!....

Katastrofa

Poslední válka bude nejhroznější a napadne Evropu ve věcech, kdy nejméně toho bude čekat! Žlutí a černí po tisíciletích utrpení stanou se nositeli pravdy, práva a spravedlnosti!.....Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člověk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člověk jest! Má-li člověk barvu černou a je-li přirovnáván k bravu, pak zodpovězte sami tuto otázku, kdo je blíže Hospodina? Kde je právo? U člověka bílého nebo černého?.....Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou? Pak přijde poslední část dějin lidstva. Neboť potom nebude již pro člověka více doba vzestupu, ale sestupu! Nemyslím tÍm mravního! Ba naopak! Člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina!
Pozná, že je vše marno! Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše. Satan bude poražen na věky věkův. Stan bude poražen na věky věkův. Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení! Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni! Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu! Dvacátéprvé století uvítá člověka nového a svobodného.

Zpracoval S.Flanderka dle dobového materiálu


Vytvořeno 30.9.2014 16:28:57 | přečteno 26267x | S.Flanderka
 
load